Privacy Policy

Wie zijn wij

Forest Fragrances
https://forestfragrances.nl

Zuilen 137
9716 KJ Groningen
Nederland

E info@forestfragrances.nl

Over ons privacybeleid

Forest Fragrances geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Forest Fragrances. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress en WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WordPress en WooCommerce. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partijen gedeeld, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Webhosting

HostNet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van HostNet.

E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van HostNet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HostNet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Je kunt te allen tijde de verwerkersovereenkomst opvragen die wij met HostNet hebben afgesloten.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met onze merchants hier niet onder valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van de merchant en de merchant niet in opdracht van Mollie.

De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen onder punt 9 van hun Privacyverklaring. Link naar de privacy verklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

Beoordelingen

Wij verzamelen beoordelingen over onze producten via onze Facebookpagina. De privacyverklaring van Facebook en je persoonlijke privacy instellingen zijn hier van toepassing. Voor het verzamelen van beoordelingen via Facebook gebruik je je eigen Facebook profiel met de informatie waarvoor jij toestemming hebt gegeven ze met Facebook te delen.

Verzenden en logistiek

MyParcel
Wij verzenden je bestelling via MyParcel met PostNL. MyParcel gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om ons de mogelijkheid te bieden om via een geintegreerde knop in MyOnlineStore direct een label te generen voor jouw bestelling. MyParcel ontvangt de AVG van PostNL en hebben dit aangepast in hun algemene voorwaarden. Link naar de privacy verklaring van PostNL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Snelstart
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via diverse conceptstores. Enkele daarvan verkopen onze producten ook via webshops. Via deze link kun je zien via welke conceptstores we momenteel verkopen. Zij verzamelen jouw gegeven wanneer je op hun platform een bestelling plaatst. Zij delen je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Google Analytics
Wij werken samen met Google Analytics om het gedrag van onze klanten op onze website in kaart te brengen. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel klanten ‘winkelmand verlaters’ zijn en welke pagina het meest populair is. Wij hebben een bewerkerssovereenkomst met Google afgesloten.. Wij hebben voor Google Analytics ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Wanneer je akkoord gaat met het feit dat wij cookies verzamelen, ga je akkoord met alle soorten cookies die wij verzamelen. Op onze website kun je de cookie statement inzien voordat je akkoord gaat. Je kunt de cookie statement ook altijd bij ons opvragen. Helaas is het bij MyOnlineStore (MijnWebWinkel) niet mogelijk om IP-adressen te anonimiseren. MyOnlineStore, in samenwerkingen met Google Analytics, verzamelt voor ons je IP-adres voor de demografische gegevens. Uit deze demografische gegevens valt je IP-adres niet te achterhalen. Forest Fragrances en Google Analytics doen dus niks met je IP-adres. Zodra het bij MyOnlineStore mogelijk is om anonieme IP-adressen te verzamelen zullen wij deze optie toepassen en je daarvan op de hoogte stellen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Forest Fragrances op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Forest Fragrances. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Persoonlijke data die we verzamelen en waarom

Reviews

Wanneer bezoekers een review of een comment achterlaten op de site verzamelen we de data die getoond wordt in het formulier dat ingevuld is, het IP adres van de bezoeker en de browser ‘user agent’ om spam te voorkomen.

De reviews en comments van bezoekers worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spam detectie service.

Cookies

Als je een review of comment achterlaat op onze site worden naam en email adres opgeslagen in een cookie. Deze zijn voor het gemak van de gebruiker, zodat je deze details later niet nog een keer moet invullen als je een review of comment wilt achterlaten. Deze cookies verstrijken na een jaar.

Als je een account hebt en inlogged op de site wordt er gekeken of je browser cookies accepteerd (doormiddel van een tijdelijke cookie).

Als je inlogged op de site worden er meerdere cookies aangemaakt om je login informatie op te slaan die 2 dagen geldig blijven. Als je er voor kiest om je login info te onthouden blijven deze cookies 2 weken geldig. Als je uitlogged worden de cookies weer verwijderd.

Naast login informatie worden er cookies gebruikt om gebruikers statistieken te verzamelen, zoals sessie duur en pagina’s waar je naartoe navigeert.

Embedded content van andere websites

Pagina;s op deze site kunnen embedded content bevatten (b.v. video’s, afbeeldingen, artikelen, etc). Deze content van andere websites gedraagt zich precies zoals alsof de bezoeker die website zelf bezoekt.

Deze websites kunnen data van de gebruiker verzamelen, cookies gebruiken of andere content van andere sites embedden en kunnen de interactie van de gebruiker met de embedded content volgen.